Home > JPMS News > Hmoob

Qhib xaiv tsev kawm ntawv hauv Online, Hnub kawg yog lub 3 hli tim 5, 2016!

Rau cov kawm qib qis-elementary thiab middle school: http://schoolrequest.mpls.k12.mn.us

Rau cov kawm qib-high school: http://highschoolrequest.mpls.k12.mn.us

Rau xyoo kawm 2016-17, yuav tsum tau xaiv tsev kawm ntawv:

  • Ib lub tsev kawm ntawv rau cov yuav mus pib kawm qib-kindergartner
  • Ib lub tsev kawm ntawv tshiab rau cov kawm qib K-11th
  • Ib lub tsev kawm ntawv rau cov yuav mus kawm qib nrab-middle school (yog koj tsis xav tso koj tus menyuam mus lub peb tso nws mus-pathway)
  • Ib lub tsev kawm ntawv high school rau cov yuav mus kawm qib 9th

Mus xaiv tsev kawm ntawv hauv no yooj yim xwb, yuav tau koj qhov chaw nyob nrog rau tus zip code. Mus xyuas thiaj li paub zoo ntxiv.

MPS School Fair Showcase
Saturday, February 6th, 9:00 a.m. – 2:00 p.m.
Minneapolis Convention Center
http://studentplacement.mpls.k12.mn.us

Qhov no nej tuaj pom tag nrho cov tsev kawm ntawv, tuaj nrog cov neeg ua hauj lwm thiab cov thawj coj sib tham xaiv lub tsev kawm ntawv kom haum rau nej. Muaj chaw nres tsheb dawb thiab muaj neeg pab zov menyuam. Muaj neeg pab txhais lus Mev, Somali, Hmoob & Oromo pub rau cov tsev neeg tsis paub lus Askiv.

Muaj lus nug? Thov hu rau 612.668.1840 or 612.668.3700