2016-17 Codsiga Onlinka dugsiga ee goobta wuu furan furan yahay. Codsiyada waxay ku egyihiin March 5th!

Codsiyada dugsiga hoose iyo dhexe http://schoolrequest.mpls.k12.mn.us

Iyo codsiyada dugsiga sare fadlan booqo http://highschoolrequest.mpls.k12.mn.us

Fadlan isticmaal codsiga goobta ee dugsiga 2016-17 si aad u codsato:

  • Dugsiga xanaanadda galaya
  • Dugsiga cusub ee arday fasalka K-11 ee hadda jira
  • Dugsiga  dhexe (kaliya haddii uu fasalka 5-aad uu doonaya in uu ka codsan dugsi kale ka aan ahayn wadada dugsiga dhexe)
  • Dugsiga sare ee dhammaan fasalada 9aad ka galaya

Goobta waa ay fudud dahay in la isticmaalo ama laga codsado  waxaad u baahan tahay cinwaankaaga iyo zip code kaaga lasocdo  si aad u barato wax badan oo ku saabsan fursadaha dugsigaaga.

Bandhiga Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis
Sabti, Febraayo 6th, 9:00 a.m. - 2:00 p.m.
Minneapolis Convention Center
http://studentplacement.mpls.k12.mn.us

Waa fursad hal-kulan ah  in ay kukulmaan maamulayaasha dugsiga, shaqaalaha iyo waalidiinta si looga caawiyo loona ogaysiiyo  raadinta dugsiga. Baarkin bilaash ah iyo daryeelka caruurta waa ay jiraan. Turjubaano Isbaanish, Soomaali, Hmong iyo Oromoway joogaan goobta  si ay u caawiyaan qoysaska.

Wixii Su'aalo ah? Fadlan wac 612.668.1840 ama 612.668.3700