Shirarka Waalidiinta /Macalimiinta

Fadlan Akhri dhamaan macluumaadka hoos ku xusan u diyaargarow si buuxdo.

Ujeeddo: Ujeeddada shirarkaan dayrta ayaa ah qosaska, ardayda, iyo macalimiinta si looga wada hadlo horumarka ardayga, dhibcihiisa (buundooyinkiisa), iyo ujeedooyinka fasalka.

Habka: Sannadkan shirarka wuxuu u dhicidoonaa qaabka irdaha furan iska imow oo is qor  sugna waqtigaaga. Wax balan qaas ah oo aad u baahan tahay ma jirto wadahadalka waxaa loogu talagalay (4-5 daqiiqo) oo aad ku wadahadashaan Macalinka iyo Waalidka. Habkaan ayaa u ogolaanaayo inay qoysaska la kulmaan macalimiin badan. Kaalay oo la kulan macalimiin badan inta aad rabto. Dhamaan macalimiinta waxaa lagula kulmi doonaa fasaladooda caadiga ah. Qoysaska waxaa lagu dhiirigelinayaa inay imaadaan labada maalinba.

Talaado Oktoobar 15/2019 saacdu 4:30-5:00 galabnimo
Maamulka dugsiga ayaa qudbad gaaban oo la xiriito shaqada dugsiga ka jeedin doono Golaha weyn ee dugsiaga. Shirarka waxay billabandoonaa 5:00pm ilaa 8:00pm

Arbaco, Oktoobar 16/2019
08 – 09:00  Qoysaska balanta xirtay oo keliya
09 – 12:15 Iska Imow is qor oo sug qofka kaa horeeyo
08 – 12:15 Talaalka ayaa ka jiro Golaha weyn (hall Auditorium)

Xiriirka Waalidka: (Parent Portal) Soo Eeg oo baaris ku soo samey soona hubi in ay ka maqan yihiin Leyliyo ama imtaxaano si aad u heshid jawaabta ku haboon ee aad dooneysid in lagaaga jawaabo, taasoo la xiriirto meeleynta ama qiimeynta ilmahaaga waxbarashadooda iyo sidoo kale hubinta hadda dhibcihiisa, waxaa leydinkula talinayaa inaad horey u soo qaadataan nuqulka ka mid ah Buundooyinka ay hadda heleen ilmahaaga waxaad ka heli kartaa Bogga waalidka. Haddii aad u baahan tahay kaalmo imow xafiiska weyn waxaan diyaar kuulanahay inaan ku caawino. Gujji linkigaan si aad u booqato xiriirka waalidka boggiisa. Haddii aad qabto wax su’aal ah oo la xiriirto Imtaxaanda ama qiimeynta, Goolalka waxbarasha, Leyliyada, iyo ama dhibcaha, si xoriyda le hula xiriir macalinka ay si qaas ah u quseyso.

Turjubaano: Afka-soomaaliga iyo isbaanishba waa leydin hayaa, Turjubaanadda waxay joogi doonaan Ilinka weyn ee dugsiga.

Su’aalaha Caadiga ah weydii macalinka.

• Sidee buu ardeygaagu ula dhaqmaa ardayda kale
• Sidee ayuu howlgalk/iisa/keeda iyo naashaadk/iisa/eeda fasalka yahay.
• Sideen kuu caawinaa haddii aan nahay waalid.

Haddii aad welwel weyn qabto, fadlan la xiriir macallinka si aad u sameysatid ballan kale.