Parent Portal - Xariirka Waalidka - Portal Para Padres y Tutores
Wednesday, May 13, 2020 8:40 AM

Parent involvement is crucial to student academic success. The Parent Portal is a tool for you to stay informed and engaged in your child’s education. If you have not yet set up a Parent Portal account, you will need your student’s school ID number and the email address on file with the school. If you do not already have an email address on file, need to change/update an email, or need your student's ID, please email our Office Assistant Chelsea Uhl at chelsea.uhl@mpls.k12.mn.us, email your student’s Crew leader, or call (612) 668-4040 and leave any information you need to update.

Thank you and please do not hesitate to reach out if you need something.
Parent Portal Instructions
Parent Portal Quick Reference

Xariirka Waalidka
Macluumaadkan wuxuu ku saabsan yahay Xariirka Waalidka. Kani wuxuu kaa caawinayaa inaad kala socoto waxyaabaha ku saabdan Ilmahaaga waxbarashadooda adigoo isticmaalayo internetka. Waxaad u baahan tahay emayl iyo lambarka aqoonsiga ardayda si aad iskaga diiwaangeliso. Haddii aadan hore u haysan u dirto e-mayl ama u baahan tahay inaad cusboonaysiiso fadlan email dir Chelsea Uhl (chelsea.uhl@mpls.k12.mn.us), hogaamiyaha La'ataliaya ardaygaaga (Crew), amaba soo wac (612) 668-4040 oo u dhaaf wixii macluumaad ah ee aad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso.

Waad ku mahadsantahay fadlan hana ka labalabeyn inaad la xiriirto haddii aad u baahatid wax.
Tilmaamaha Xariirka Waalidka

Portal Para Padres y Tutores
Aquí hay información sobre el portal para padres y tutores. Esto le ayudará a mantenerse informado del progreso de su hijo/a con respecto al aprendizaje a distancia. Para registrarse, usted necesita un correo electrónico y el número de identificación de su estudiante. Si no tiene un correo electrónico o necesita actualizarlo, envíe sus datos a Chelsea Uhl (chelsea.uhl@mpls.k12.mn.us), al líder de la clase de consejería (Crew) de su estudiante, o llame al (612) 668-4040 y déjenos la información que necesita actualizar.

Muchas gracias y por favor no dude en comunicarse con nosotros si necesita ayuda.
Instrucciones para el portal de padres
Referencia de parent portal