Vision Screening for 6th Grade Students
Wednesday, January 16, 2019 8:10 AM

Vision Screening Scheduled

All 6th grade students will have a vision screening on Wednesday, January 23, 2019. While this screening is designed to identify issues with your child’s vision, it is not considered a full eye exam. Parents/Guardians will be notified if a child does not pass the screening test – at that time, your child should be seen by an eye care professional to further evaluate their vision.

The Early Youth Eyecare (E.Y.E.) Community Initiative, an outreach program of the Phillips Eye Institute Foundation, provides the screening and coordinates follow-up to ensure students receive timely access to eye care. The follow-up includes providing interpreter service, transportation, and financial assistance with eye exams and glasses, as necessary. The E.Y.E. Community Initiative is designed to help remove vision issues as a barrier to learning.

If you have any questions, or would not like your child to participate, please contact the JPS Health Office at (612) 668-4064.

Agenda referente a evaluación de la visión

Todos los estudiantes de 6to grado tendrán una evaluación de la vista en la escuela en el miércoles 23 de enero. Si bien esta evaluación está diseñada para identificar problemas de visión en su hijo/a, la misma no se considera como un examen completo. Los padres o encargados recibirán una notificación si el niño/a no pasa la evaluación - después de la cual, su hijo/a deberá ser visto por un profesional del cuidado de la vista para más estudios.

El programa Early Youth Eyecare (E.Y.E.) Community Initiative de la Fundación de Phillips Eye Institute, provee las evaluaciones y coordina las citas de seguimiento para asegurar que los estudiantes tengan acceso a tiempo del cuidado de sus ojos. El seguimiento incluye el proveer servicio de intérprete, transporte y asistencia financiera para los exámenes de los ojos y los anteojos, de ser necesarios. El E.Y.E. Community Initiative está diseñado a solucionar los problemas de visión que pueden ser barreras para el aprendizaje.

Si tiene alguna pregunta o si no quiere que su hijo/a participe en esta evaluación, por favor contáctese con la oficina de salud de JPS en (612) 668-4064.

Balanta loo Qorsheeyey Baarista Araga

Philips EYE ayaa marlabaad baaritaan ku sameyn doona aragtida dhamaan fasalka 6aad bisha Janaayo 23-deeda. Inkasta oo baaristan loogu tala galay in lagu ogaado xaaladaha araga indhaha ee ilmahaada, hadana looma tixgalinayo inay tahay baaris indhaha oo buuxda. Waalidiinta/Masuuliyiinta waa la ogaysiin doonaa hadii uu ilmahu uusan ku baasin tijaabada baarista wakhtigaas, ilmahaaga waa inuu arkaa xirfadle daryeelka indhaha ku xeel-dheer si qiimayn dheeraad ah loogu sameeyo aragooda. 

Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Indhaha Da’yarta Hore (The Early Youth Eyecare “E.Y.E.” Community Initiative) waa mashruuca hubinta-adeega Macadka Gargaarka Indhaha Phillips (Phillips Eye Institute Foundation), siiyana baaritaan iyo xiriirin dabagal si loo xaqiijiyo inay ardaydu helaan daryeelka indhaha wakhtigii ku haboonaa. Dabagalkan ama hubsashadan waxaa ka mida in la siiyo adeeg turjubaan, gaadiidka la raaco, iyo gargaar dhaqaale sida baaritaanada indhaha iyo ookiyaalayaasha marka ay lagama maarmaan noqoto. Qorshaha Bulshada EYE (The EYE Community Intiative) waa mid loogu tala galay inuu gacan ka gaysto meeshana looga saaro dhibaatooyinka araga indhaha ee caqabada ku ah waxbarashada.

Hadii aad su’aal qabtid, ama aadan jeclayn in ilmahaagu ka qayb galo, fadlan soo wac xafiiska caafimaadka ee JPS (612) 668-4064.